• Home
 • Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności kartamieszkanca.gliwice.eu

Operator zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej kartamieszkanca.gliwice.eu

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
 • Termin przeglądu i aktualizacji deklaracji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje i dane kontaktowe

Zgłaszanie uwag i wniosków:
 • E-mail: karta_gkm@um.gliwice.pl
 • Telefon: +48 32 231 30 41

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miejski w Gliwicach
 • Adres: ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice
 • E-mail: karta@kartamieszkanca.gliwice.eu
 • Telefon: +48 32 231 30 41

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Gliwicach, budynek przy ulicy Zwycięstwa 21

1.  Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla klientów dostępne są 3 wejścia:

 • od ulicy Zwycięstwa (główne) – na poziomie terenu, drzwi otwierane automatycznie, umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku; na elewacji w pobliżu wejścia zamontowany znacznik TOTUPOINT
 • od ulicy Wyszyńskiego – nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • od skweru Doncaster – posiada podjazd dla wózków, drzwi otwierane automatycznie , umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku.

 

Informacja główna (recepcja) znajduje się na wprost od wejścia od ulicy Zwycięstwa (wejścia głównego), jest dostępna bez barier architektonicznych. Budynek posiada pasy ostrzegawcze oraz ścieżki naprowadzające. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter. W budynku są trzy windy, wszystkie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdym z pięter. Winda od strony skweru Doncaster dojeżdża wyłącznie do poziomu 4 piętra (możliwe jest przejście lub przejechanie wózkiem do innej windy i dotarcie na 5 piętro bez barier architektonicznych). Wykonano wyróżnienia początku i końca wszystkich biegów schodowych.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 • Zastosowano pochylnię dla wózków od strony skweru Doncaster.
 •  windach zastosowano oznaczenia w alfabecie brajla.
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, pracownik punktu informacyjnego znajdującego się przy wejściu głównym od ul. Zwycięstwa, pracownicy ochrony dostępni przy każdym wejściu do budynku).
 • Wszystkie pokoje mają wypukłe oznaczenie z numerem pokoju.
 • Na stanowisku informacji głównej, konsultanta ds. osób z niepełnosprawnościami, w biurze podawczym, na stanowiskach wydziałów KM, SO i USC w Biurze Obsługi Interesantów zainstalowane są pętle indukcyjne.
 • Budynek jest wyposażony w schodowe krzesła ewakuacyjne.
 • Budynek posiada znacznik elektroniczny TOTUPOINT.

 

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono 4 miejsca parkingowe  dla osób niepełnosprawnych (2 przy ul. Wyszyńskiego, 2 przy ul. Wybrzeże Wojska Polskiego).

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (pani Ireny Kopczyk, tel. 32 239 11 09, e-mail: boi@um.gliwice.pl). Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna.


Urząd Miejski w Gliwicach, budynek przy ulicy Jasnej 31A

1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla klientów dostępne są dwa wejścia: od ul. Jasnej oraz od parkingu. Wejście główne posiada podjazd, natomiast wejście od parkingu posiada platformę dla osób niepełnosprawnych, dostępną na poziomie terenu – oba wejścia umożliwiają dostęp osobom o ograniczonej mobilności. Budynek posiada pasy ostrzegawcze oraz ścieżki naprowadzające. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdym z pięter. Oznakowania wypukłe poręczy przyschodowych (na początku i na końcu poręczy) informują o numerze piętra.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 • W budynku jest platforma dla osób niepełnosprawnych – od strony parkingu.
 • Od strony wejścia głównego zastosowano pochylnię dla wózków.
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, pracownik biura podawczego znajdującego się przy wejściu głównym od ul. Jasnej, pracownik ochrony dostępny przy wejściu głównym do budynku).
 • Wszystkie pokoje mają wypukłe oznaczenie z numerem pokoju.
 • Na stanowisku podawczym w Biurze Obsługi Interesantów zainstalowana jest pętla indukcyjna oraz dostępna jest lupa elektroniczna. W biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów zainstalowana jest pętla indukcyjna.
 • Budynek jest wyposażony w schodowe krzesła ewakuacyjne.
 • Budynek posiada znacznik elektroniczny TOTUPOINT.

 

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono 5 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych (trzy na parkingu wewnętrznym i dwa w pobliżu wejścia głównego).

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym zamówieniu takiej usługi (tel. 32 239 11 09, e-mail: boi@um.gliwice.pl). Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna.


Urząd Miejski w Gliwicach, budynek Ratusza na Rynku

1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Do budynku prowadzi jedno wejście umiejscowione na poziomie terenu. Budynek posiada pasy ostrzegawcze oraz ścieżki naprowadzające. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze i piętrach 1 oraz 2. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze i piętrach 1 oraz 2. W budynku jest platforma przystosowana dla osób niepełnosprawnych (nie dojeżdża na poziom trzeciego piętra). Dostępność do trzeciego piętra zapewniona jest przez wsparcie pracownika ochrony pełniącego służbę w budynku. Oznakowania wypukłe poręczy przyschodowych (na początku i na końcu poręczy) informują o numerze piętra.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 • W budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń. Brak informacji dotykowej/głosowej - ta dostępna jest wyłącznie poprzez wsparcie pracownika Urzędu, tel 32 239 12 52 e-mail: or@um.gliwice.pl. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, pracownik ochrony dostępny w holu głównym przy wejściu do budynku).
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika ochrony pełniącego służbę w budynku.
 • Budynek jest wyposażony w schodowe krzesła ewakuacyjne.

 

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku nie ma miejsc parkingowych. Dostępność zapewniona jest wyłącznie przez dostęp do budynku z poziomu miejsc parkingowych dostępnych na przyległych do rynku ulicach (najbliższe 3 miejsca dla niepełnosprawnych znajdują się przy placu Inwalidów Wojennych – około 150 metrów od Ratusza).

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6.Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym zamówieniu takiej usługi (tel. 32 239 11 09, e-mail: boi@um.gliwice.pl). Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna.


Urząd Miejski w Gliwicach, budynek przy ul. Bolesława Śmiałego

1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Do budynku prowadzi jedno wejście po schodach, dostępny jest podjazd dla wózków. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenie biurowe. Urząd Miejski zajmuje wyłącznie parter budynku. Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 • Dostępna jest pochylnia dla wózków przy wejściu.
 • W budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, pracownik portierni zlokalizowanej przy wejściu głównym do budynku).
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Urzędu, realizującego zadania w archiwum zakładowym, tel. 32 330 20 92, e-mail: or@um.gliwice.pl.

 

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych (po lewej stronie od wejścia do budynku, przy skrzydle budynku).

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i pomieszczenia biurowego można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym zamówieniu takiej usługi (pani Ireny Kopczyk, tel. 32 239 11 09, e-mail: boi@um.gliwice.pl). Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna.


Urząd Miejski w Gliwicach, budynek przy ulicy Fredry

1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Do budynku prowadzi jedno wejście po schodach. Wejście jest nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Urzędu. Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich, odbywa się po wcześniejszym umówieniu terminu z właściwą komórką organizacyjną Wydział Nadzoru Właścicielskiego tel. 32 270 55 72, e-mail: na@um.gliwice.pl, Wydział Audytu Wewnętrznego tel. 32 233 92 63 e-mail: aud@um.gliwice.pl. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter są niedostępne. W budynku nie ma wind. Pomieszczenia biurowe są ulokowane na 1 i 2 piętrze. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Urzędu, dane kontaktowe dla Wydziału Nadzoru Właścicielskiego tel. 32 270 55 72, e-mail: na@um.gliwice.pl, dla Wydziału Audytu Wewnętrznego tel. 32 233 92 63, e-mail: aud@um.gliwice.pl.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Urzędu, dane kontaktowe dla Wydziału Nadzoru Właścicielskiego tel. 32 270 55 72, e-mail: na@um.gliwice.pl, dla Wydziału Audytu Wewnętrznego tel. 32 233 92 63, e-mail: aud@um.gliwice.pl.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Urzędu, dane kontaktowe dla Wydziału Nadzoru Właścicielskiego tel. 32 270 55 72, e-mail: na@um.gliwice.pl, dla Wydziału Audytu Wewnętrznego tel. 32 233 92 63, e-mail: aud@um.gliwice.pl.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym zamówieniu takiej usługi (pani Ireny Kopczyk, tel. 32 239 11 09, e-mail: boi@um.gliwice.pl). Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna.

Aplikacje mobilne

Urząd Miejski w Gliwicach udostępnia następujące aplikacje mobilne:

Przejdź do strony internetowej zawierającej informacje na temat dostępności aplikacji mobilnej